موقعیت بیمارستان روی نقشه

بیمارستان و زایشگاه مادر

 مشهد- بلوار سجاد – بزرگمهر شمالی یک- بیمارستان و زایشگاه مادر 

Mother Hospital, 1st (Alley) The north of Bozorgmehr St, Sajad Blve, Mashhad, Iran

اطلاعات تماس

شماره تماس با بیمارستان

تلفن : ۰۵۱۳۷۰۴۸۰۰۰

ایمیل: info@motherhospital.ir