قدردانی بیمار از جناب آقای دکتر امینی

بیمارستان و زایشگاه مادر